Przedszkole Miejskie Nr 18 w Gorzowie Wielkopolskim  
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Deklaracja dostępności:

 

Przedszkole Miejskie numer 18 w Gorzowie Wielkopolskim zobowiązuje
się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie
do strony internetowej http://p18.edu.gorzow.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2018r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: wrzesień 2020r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Brak funkcji "Wysoki kontrast",
  • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
  • Brak tekstów alternatywnych dla plików graficznych,
  • Nieodpowiedni minimalny kontrast pomiędzy tekstem a tłem.

Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 25.09.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

z osobą do kontaktu: Izabelą Składanowską

pod adresem e-mail: p18@edu.gorzow.pl

pod numerem telefonu:  95 7 22 71 35

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura składania wniosków i skarg:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później,
niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do: 
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Przedszkole Miejskie numer 18, ul. Łużycka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Wejście na teren przedszkola możliwe jest przez furtkę zewnętrzną.

Do budynku prowadzi ogólnodostępne wejście dla dzieci i rodziców.

Drzwi są zabezpieczone zamkiem oraz wyposażone w dzwonek.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby
niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Przestronny hol.

W budynku nie ma windy.

W budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku dopuszcza się wejście z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla′e ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne:

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych