Koncepcja pracy Przedszkola Miejskiego nr 18

na lata 2015-2020

I. Strategia rozwoju placówki

 • Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku

Nasza wizja: "Przedszkole otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców".
Mocne strony przedszkola:

 • Atrakcyjna oferta edukacyjna.
 • Autorskie programy pracy.
 • Szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek.
 • Udział w konkursach, festiwalach i akcjach na skalę ogólnopolską.
 • Wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej (innowacje, nowatorstwo).
 • Dobra atmosfera i klimat przedszkola.
 • Wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli.
 • Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi                         i społecznymi.
 • Wysoki poziom zadowolenia rodziców - powodzenie placówki w środowisku.

Misją naszego Przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności, bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzanie jego ciekawości                  i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata.

II. Diagnoza

Opracowanie Programu rozwoju Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola, wynikającą z analizy jego mocnych i słabych stron. Tworząc program rozwoju, uwzględniono również potrzeby środowiska lokalnego, możliwości przedszkola zarówno kadrowe, jak i bazowe, Statut Przedszkola. Na podstawie wyników mierzenia jakości pracy placówki zostały podjęte działania zmierzające do osiągnięcia określonych zadań i celów głównych.

 1. Zadania
  • Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci                           w różnorodnych formach działalności.
  • Wspieranie samodzielnych działań dziecka ze szczególnym uwzględnieniem działań twórczych.
 2. Cele
  • Stymulowanie rozwoju ekspresji twórczej dzieci w różnych obszarach edukacyjnych.
  • Rozwijanie umiejętności wyrażania siebie w różnych formach ekspresji.
  • Aktywizowanie sfery wyobraźni i fantazji.
  • Stymulowanie kreatywnej postawy.
  • Kształtowanie myślenia i działania zmierzającego do samorealizacji.
  • Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego "ja".
  • Wspieranie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej.
  • Aktywizowanie rodziców do udziału w życiu przedszkola.
 3. Nasz priorytet: Wychowanie samodzielnego, kreatywnie myślącego i otwartego na kontakty z otoczeniem absolwenta przedszkola, który potrafi współdziałać z innymi.

III. Założenia programowe

Szczegółowe zadania i sposoby realizacji znajdą się w programach pracy na poszczególne lata szkolne.

Rok szkolny 2015/2016

"Dziecięca ekspresja werbalna"

Zadanie:

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką i teatrem.

Cele:

 1. Rozwijanie dzieci pod względem emocjonalnym, intelektualnym i społecznym poprzez właściwie ukierunkowaną ekspresję werbalną.
 2. Tworzenie warunków sprzyjających swobodzie wypowiedzi związanej z przyjemnymi przeżyciami i werbalnym "otwarciem się" dziecka.
 3. Bogacenie doświadczeń językowych dzieci przez stosowanie sprawdzonych                      i "nowatorskich" rozwiązań.
 4. Stymulowanie zainteresowań czytelniczych dzieci,  
 5. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni artystycznej i poczucia estetyki.

Działania:

 1. Organizacja zajęć rozwijających aktywność twórczą dziecka we wszystkich sferach,   a w szczególności w sferze rozwoju językowego, m.in.: drama, gry ekspresyjne, gry dramatyczne, teksty odtwórcze, żywy teatr, teatr samorodny, trening twórczego myślenia, arteterapię i inne.
 2. Tworzenie sytuacji sprzyjających bezpośredniemu obcowaniu ze sztuką, literaturą, dramą, teatrem jako inspiracji do rozwoju dziecięcej ekspresji werbalnej, m.in.:
  • analiza treści pozycji literackich,
  • przedstawianie ich treści własnymi słowami,
  • układanie krótkich opowiadań,
  • zabawy słownikowe,
  • inscenizowanie,
  • nauka wierszyków, wyliczanek,
  • tworzenie własnych zakończeń opowiadań, baśni,
  • poprawa emisji głosu i wyrazistości wymowy,
  • ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, oddechowe i słuchu, zabawy słowne.
 3. Wzbogacenie bazy przedszkola (pomoce, scenariusze, publikacje, literatura).
 4. Opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności werbalnej dzieci.
 5. Zapoznanie nauczycieli z wybranymi pozycjami literatury pedagogicznej na temat stymulowania rozwoju werbalnego dziecka.
 6. Opracowywanie i gromadzenie ciekawych scenariuszy zajęć.
 7. Publikacje na stronach internetowych w celach promocyjnych.
 8. Pozyskiwanie rodziców do współpracy; zajęcia otwarte, praca na rzecz przedszkola, biesiady literackie, czytamy dzieciom bajki, teatr rodzicielski i inne.
 9. Nawiązanie kontaktów z innymi przedszkolami i instytucjami w celu wymiany doświadczeń teatralnych, muzycznych, teatrzyki w wykonaniu dzieci, wyjścia do innych placówek. Występy tzw. Dzieci dzieciom.
 10. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.
 11. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w tym z teatrem, galeriami sztuki i domami kultury.

Monitorowanie

Dotyczyć będzie sposobów rozwijania aktywności werbalnej dzieci.

Zastosujemy narzędzia: ankiety dla rodziców, ankiety dla nauczycieli, karty obserwacji dzieci i arkusze zbiorcze do nich, karty kontroli dokumentacji nauczyciela, arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci, obserwacje, analizę dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w Programach Własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym 2015/2016., a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2016r.

Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty:
Dzieci:

 1. Często uczestniczą w imprezach kulturalnych
 2. Są śmiałe i otwarte na kontakty
 3. Poprawnie wypowiadają się
 4. Mają bogaty słownik
 5. Czynnie włączają się we wszystkie działania zmierzające do rozwoju kompetencji językowych
 6. Obcują ze sztuką w szerokim tego słowa znaczeniu: teatr, drama, muzyka, malarstwo, literatura
 7. Znają utwory literackie dla dzieci i ich autorów
 8. Poznaje bogactwo języka literackiego
 9. Potrafi inscenizować teksty i odgrywać tzw. minirole
 10. Interesuje się tekstem i literami
 11. Podejmuje działalność czytelniczą stymulującą rozwój mowy
 12. Odreagowuje negatywne emocje, rozładowuje stresy i napięcia w toku różnorodnych form aktywności własnej.

IV. Partnerzy

 1. Empik
 2. Przedszkole nr 1, 6, 13
 3. Szkoła Podstawowa nr 1, 10
 4. Biblioteka
 5. Szkoła Muzyczna 
 6. Teatr

 

Rok szkolny 2016/2017

"Twórczy przedszkolak"

Zadanie:

Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności.

Cele:

 1. Pobudzenie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję, sferę uczuciowo-intelektualną.
 2. Rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli                           w twórczości i aktywności własnej.
 3. Kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie na jego piękno i wzbudzanie przeżyć estetycznych.

Działania:

 1. Stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań twórczych.
 2. Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji z innymi obszarami edukacji, aranżacja sal przedszkolnych:
  • Kąciki plastyczne
  • Kąciki teatralne
  • Skrzynie skarbów
  • Ekspozycje prac dzieci w salach i na terenie całej placówki
  • Ekspozycje dzieł znanych twórców
  • Galerie, wystawy i wernisaże w przedszkolu i poza nim.
 3. Aukcje prac i wytworów dzieci związane z uroczystościami przedszkolnymi                       i świętami.
 4. Przegląd i wystawa prac plastycznych dzieci ze współpracujących przedszkoli.
 5. Udział w wybranych konkursach, wystawach i przeglądach organizowanych                     w środowisku.
 6. Opracowanie bibliografii do planu rocznego przedszkola.
 7. Bezpośrednie obcowanie ze sztuką:
  • Koncerty muzyczne
  • Teatrzyki w przedszkolu i wyjścia do teatru.
  • Wystawy i pokazy sztuki ludowej
  • Wystawy, galerie, wernisaże, koncerty
 8. Udział w akcjach organizowanych przez środowisko:
  • Akcja „Pola nadziei”
  •  Akcja "Pomóż dzieciom przetrwać zimę"
  • Akcja "Góra grosza".
  • Zbieranie darów dla dzieci.

Monitorowanie

Diagnozowaniu rezultatów dotyczyć będzie sposobów rozwijania aktywności twórczej dzieci. Zastosujemy narzędzia: Ankiety dla rodziców, Ankiety dla nauczycieli, Karty obserwacji dzieci i Arkusze zbiorcze do nich, Karty kontroli dokumentacji nauczyciela, Arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci, hospitację diagnozującą i doradczo-doskonalącą, oceniającą Analizę dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym 2016/2017, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę, w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2017 r.

Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty:
Dzieci:

 1. Znają różnorodne techniki plastyczne
 2. Znają różnorodne formy i środki wyrazu artystycznego
 3. Potrafią posługiwać się różnorodnymi materiałami i narzędziami w realizacji własnych zamierzeń artystycznych
 4. Potrafią wyrażać swoje stany emocjonalne i przeżycia poprzez różnorodne formy wyrazu
 5. Wykazują inwencję, aktywność w pracach, wytworach i działalności własnej.

Rok szkolny 2017/2018

"Nasze emocje i uczucia"

Zadanie:

Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych.

Cele:

 1. Budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej
 2. Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie
 3. Poznanie własnych praw i obowiązków
 4. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie
 5. Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci
 6. Kształcenie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie, pracach plastycznych i innych formach aktywności

Działania:

 1. Wykorzystanie różnorodnych form, metod i środków wspomagających rozwój społeczno-emocjonalny dzieci.
 2. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności artystycznej dzieci:
  • aranżacja i modernizacja sal
  • stosowanie różnorodnych pomocy, rekwizytów, dekoracji do zajęć, uroczystości i innych form pracy
 3. Organizowanie działań zmierzających do poznania każdego wychowanka
  • prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
  • podejmowanie celowych działań pedagogiczno-psychologicznych zmierzających do eliminacji zachowań agresywnych, akceptacji innych
  • prowadzenie sondażu wśród dzieci na temat ich samopoczucia, preferencji zabaw, kolegów (np. kalendarze nastrojów dzieci, wywiad z dzieckiem).
 4. Udział dzieci w konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach teatralnych i festiwalach.
 5. Organizacja uroczystości przedszkolnych wzmacniających więzi emocjonalne z rodziną, nauczycielami.
 6. Aranżowanie sytuacji wychowawczych wprowadzających dziecko w świat wartości społecznych
  • kontynuacja stosowania kontraktów dotyczących zasad współżycia w grupie.
  • dostarczanie wzorów właściwego zachowania się
  • ukazywanie przykładów z literatury, filmu itp.
 7. Zorganizowanie kiermaszów świątecznych z wytworami dzieci.
 8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Monitorowanie:

Dotyczyć będzie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności plastycznej. Zastosujemy następujące narzędzia badawcze: arkusze ankiet, arkusze monitoringu, karty kontroli dokumentacji, karty obserwacji, karty dokumentowania kształcenia ustawicznego, arkusze diagnostyczne testu na dojrzałość szkolną dzieci, hospitacja diagnozująca i doradczo-doskonaląca, oceniająca pracę nauczyciela, analiza dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szk. 2017/2018, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2018 r. Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

 

Oczekiwane efekty:
Dzieci:

 1. Znają własne prawa i obowiązki
 2. Identyfikują i nazywają różnorodne uczucia i stany emocjonalne
 3. Podejmują próby oceny postępowania innych oraz działań własnych
 4. Potrafią odwoływać się do zasad współżycia w grupie, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych
 5. Rozumieją konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia w grupie
 6. Chętnie podejmują wszelkie formy działalności artystycznej
 7. Potrafią wyrażać stany emocjonalne i uczucia w działalności plastycznej
 8. Posługują się różnorodnymi, zwłaszcza niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu artystycznego

Rok szkolny 2018/2019

"Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka"

Zadania:

Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej. Propagowanie zdrowego stylu życia.

Cele:

 1. Wspieranie rozwoju psychomotorycznego poprzez twórcze metody
 2. Pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu przez eksperymentowanie, odkrywanie, wyrażanie własnej indywidualności
 3. Rozwijanie sprawności ruchowej
 4. Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia

Działania:

 1. Wykorzystanie szerokiej gamy metod, form i środków do zdobywania doświadczeń twórczych w zakresie ruchu.
 2. Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu poprzez:
  • prowadzenie ćwiczeń metodami twórczymi
  • prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych i zabaw przy dźwiękach muzyki
  • organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu.
  • cykle zajęć o charakterze prozdrowotnym.
 3. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej:
  • kąciki sportowe
  • wykonanie i stosowanie atrakcyjnych rekwizytów
  • różnorodność i innowacyjność stosowanych metod i form pracy z dziećmi.
 4. Wykorzystywanie i sukcesywne wzbogacanie bazy materialnej poprzez:
  • wzbogacenie zbiorów biblioteki przedszkolnej o nowe pozycje
  • zakup przyborów do ćwiczeń inspirujących dzieci do twórczej aktywności ruchowej
 5. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców poprzez:
  • prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka
  • organizowanie spotkań z lekarzami różnych specjalizacji
  • prowadzenie różnego rodzaju ćwiczeń, zabaw i gier stymulujących rozwój dzieci
  • stosowanie profilaktyki zdrowotnej
  • udział w Spartakiadzie przedszkolnej
  • przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia
  • wspólne ustalanie zdrowych jadłospisów
  • hodowlę warzyw w salach
 6. Opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności ruchowej dzieci i promowania zdrowego stylu życia

Monitorowanie

Dotyczyć będzie sposobów rozwijania spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

Zastosujemy narzędzia: wywiad z rodzicami, ankiety dla nauczycieli, karty obserwacji dzieci i arkusze zbiorcze do nich, karty kontroli dokumentacji nauczyciela, arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci, hospitację diagnozującą i doradczo-doskonalącą, oceniającą, analizę dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w Programach Własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szk. 2018/2019, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2019 r.

Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty:
Dzieci:

 • Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i rekwizytów.
 • Posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej.
 • Estetycznie poruszają się w czasie i przestrzeni.
 • Potrafią łączyć ruch z muzyką.
 • Wykazują sprawność fizyczną.
 • Posiadają umiejętności i doświadczenia prozdrowotne.
 • Dbają o własne zdrowie, chronią je i wspomagają.
 • Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i rekwizytów.
 • Posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej.
 • Estetycznie poruszają się w czasie i przestrzeni.
 • Potrafią łączyć ruch z muzyką.
 • Wykazują sprawność fizyczną.
 • Posiadają umiejętności i doświadczenia prozdrowotne.
 • Dbają o własne zdrowie, chronią je i wspomagają.

 

Rok szkolny 2019/2020

"Ekspresja muzyczna i edukacja regionalna w różnych formach działalności dzieci"

Zadania:

Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów ruchu i muzyki.

Cele:

 1. Rozwijanie i eksponowanie dyspozycji muzycznych dziecka w różnych formach aktywności
 2. Bogacenie przeżyć estetycznych związanych z odbiorem muzyki
 3. Kształtowanie ekspresji i twórczej postawy dziecka
 4. Zaspokajanie naturalnej potrzeby działania
 5. Poznawanie instrumentów muzycznych (rodzaj, nazwa, brzmienie i budowa)
 6. Nabywanie i doskonalenie umiejętności wokalnych-tanecznych
 7. Wyzwalanie zainteresowania regionalną działalnością kulturalną

Działania:

 1. Tworzenie warunków do bezpośredniego kontaktu z muzyką poprzez:
  • udział dzieci w koncertach muzycznych
  • śpiew indywidualny, zbiorowy
  • taniec
 2. Nabywanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki "żywej" oraz z "nagrań"
 3. Inspirowanie zabaw rytmicznych i tanecznych z wykorzystaniem swobodnej interpretacji ruchowej
 4. Kierowanie aktywnością muzyczną w zakresie rozwijania ekspresji dziecka (improwizacje wokalne i rytmiczne)
 5. Prezentowanie posiadanych umiejętności wokalnych i tanecznych:
  • udział w przeglądach i festiwalach piosenki dziecięcej
  • organizowanie uroczystości okazjonalnych na terenie przedszkola
 6. Rozwijanie zdolności muzycznych dziecka poprzez:
 7. doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych i melodycznych
  • eksperymentowanie w tworzeniu dźwięku
  • ćwiczenia emisyjne
  • śpiewanie i słuchanie piosenek
  • urządzenie w salach "kącików muzycznych"
  • samodzielne tworzenie melodii do podanego tekstu
  • łączenie aktywności muzycznej z innymi obszarami oddziaływań (m.in. plastyka, teatr)
  • opracowanie i wdrażanie programów wspierających rozwój ekspresji muzycznej dziecka

Monitorowanie

Dotyczyć będzie podjętych działań zmierzających do rozwijania ekspresji muzycznej i edukacji regionalnej dzieci.

Zastosujemy następujące narzędzia badawcze: arkusze ankiet, karty kontroli dokumentacji, karty obserwacji, narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji karty dokumentowania kształcenia ustawicznego, arkusze diagnostyczne testu na dojrzałość szkolną dzieci, obserwacje oraz analiza dokumentów i danych.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szk. 2019/2020, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2020 r.

Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty:
Dzieci:

 1. Odkrywają własne możliwości i uzdolnienia muzyczne
 2. Potrafią słuchać, tworzyć i wyrażać własne przeżycia w różnych formach aktywności muzyczno-ruchowej
 3. Odczuwają radość w bezpośrednim kontakcie z muzyką instrumentalną
 4. Znają podstawowe elementy utworów muzycznych (melodia, rytm, tempo)
 5. Eksponują i poszukują różnych źródeł dźwięku
 6. Grają na instrumentach melodycznych i perkusyjnych
 7. Chętnie uczą się nowych piosenek oraz wykorzystują je do spontanicznych improwizacji i inscenizacji
 8. Biorą udział w przeglądach i festiwalach piosenki dziecięcej
 9. Odczuwają radość z eksponowania swojej twórczości muzycznej poza terenem przedszkola
 10. Poznają regionalne instytucje promujące działalność kulturalną

 

V. Ewaluacja i kryteria sukcesu (po 5 latach)

Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastąpi poprzez porównywanie osiąganych efektów pracy z założonymi celami na poszczególne lata szkolne. Zdiagnozujemy stopień realizacji programów własnych nauczycielek, innowacji pedagogicznych i wszystkich podjętych działań związanych z rozwijaniem postaw twórczych.

Poznamy opinię rodziców dotyczącą efektywności pracy przedszkola i spełniania przez nie oczekiwań klientów.

Kryteria sukcesu:

W naszym przedszkolu dziecko:

 1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.
 2. Czuje się bezpiecznie,
 3. Rozwija się twórczo,
 4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,
 5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony,
 6. Buduje pozytywny obraz samego siebie,
 7. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
 8. Wcześnie zaczyna czytać.

W naszym przedszkolu rodzice:

 1. Uzyskują pomoc specjalistów.
 2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
 3. Mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach.
 4. Mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.
 5. Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
 6. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.
 7. Rodzice w sposób pozytywny wypowiadają się nt. pracy przedszkola.
 8. Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: finansowa pomoc dla przejawianych inicjatyw, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.

W naszym przedszkolu nauczyciele:

 1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.
 2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
 3. Piszą i realizują programy własne, dostosowane do potrzeb grupy i placówki.
 4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 5. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo                 w licznych kursach i szkoleniach.
 6. Wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy.
 7. Nauczyciele uzyskują status nauczyciela mianowanego, dyplomowanego.
 8. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
 9. Monitorują efektywność własnej pracy - samokontrola.
 10. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Plan rozwoju przedszkola jest otwarty i może ulegać modyfikacji.
 2. Plan rozwoju przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie.
 3. Plan rozwoju zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.
 4. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.
Obowiązuje od dnia zatwierdzenia.