Zasady korzystania z sytemu iPrzedszkole

 

 

 

Zasady korzystania z systemu iPrzedszkole

przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci

uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 18
w Gorzowie Wielkopolskim

 

§ 1. Postanowienia wstępne

 

1. System iPrzedszkole zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie
jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.

2.   System nalicza opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą nr LVIII/21/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorzów   Wielkopolski.

3.  Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawania dziecka pod opieką nauczycieli oraz   innych upoważnionych osób.

4.    Dwie pierwsze karty zbliżeniowe otrzymane nieodpłatnie są własnością przedszkola
i podlegają zwrotowi.

5. Koszt dwóch pierwszych kart zbliżeniowej pokrywa przedszkole. Karta przekazywana jest rodzicom/ opiekunom prawnym raz na cały czas pobytu dziecka w przedszkolu.

6.   Koszty (zakup i wysyłka) wyrobienia kolejnej karty lub nowej karty w miejsce uszkodzonej czy zgubionej, pokrywają rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

 

§ 2. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

 

1.      Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko, niezwłocznie
po wejściu dziecka do przedszkola, zobowiązani są  do przyłożenia karty zbliżeniowej
ich dziecka do czytnika.

2.      Po zbliżeniu karty do czytnika i zarejestrowaniu obecności dziecka w przedszkolu, rodzice/opiekunowie prawni kierują się do szatni.

3.      Po przebraniu dziecka rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby oddają dziecko
pod opiekę nauczyciela w sali lub w innym, wyznaczonym miejscu.

4.     W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i braku odbicia karty zbliżeniowej, czas pobytu dziecka będzie naliczany od godz. 6.00.

 

§ 3. Odbieranie dziecka z przedszkola

 

1.     Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby odbierające dziecko, niezwłocznie
po odebraniu dziecka z grupy, zobowiązani są do przyłożenia karty zbliżeniowej 
do czytnika
.

2.     W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej
przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie
do godz. 17.00

3.     W przypadku popołudniowych spotkań rodzinnych w przedszkolu podczas, których opiekę nad dzieckiem sprawuje rodzic/opiekun prawny, kartę przykłada się do czytnika w chwili wejścia rodzica /opiekuna prawnego do przedszkola.

 

 

§ 4. Moduł on-line dla rodziców

 

1.     Rodzice/opiekunowie mają możliwość korzystania z modułu dla rodziców w systemie iPrzedszkole pod adresem wskazanym przez dyrektora przedszkola.

2.     Moduł dla rodziców udostępniany jest przez dyrektora przedszkola, a dostęp do niego wygasa w momencie rezygnacji  lub  ukończenia edukacji przedszkolnej .

3.     Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania numeru pesel oraz adresu poczty elektronicznej w celu korzystania z modułu dla rodziców w systemie iPrzedszkole
a przede wszystkim aktywacji karty zbliżeniowej (w zakładce – strona główna - karta).

4.     Aktywacja konta dokonywana jest przez rodziców.

5.     Po aktywacji konta w systemie iPrzedszkole rodzice/opiekunowie prawni mają możliwość:

1)    bieżącego monitorowania należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za pobyt
     oraz żywienie,

2)
wydruk przelewów lub skopiowanie danych do przelewu,

3)
bieżący dostęp do planowanych tygodniowych
    jadłospisów,

4)
dostęp do tablicy ogłoszeń z ważnymi informacjami zamieszczonymi przez przedszkole,

5)
możliwość komunikacji z pracownikami przedszkola,
    innymi rodzicami za pośrednictwem komunikatora.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 

1.       Niniejsze zasady obowiązują od dnia 1 stycznia 2019 roku.

2.       Niniejsze zasady są dostępne na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola pod adresem www.p18.edu.gorzow.pl

3.       Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi zasadami
i ich stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na ich temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

4.       Informacji związanych z techniczną obsługą programu, naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka, udziela rodzicom/opiekunom prawnym kierownik gospodarczy przedszkola.

5.       Administratorem danych osobowych zawartych w systemie iPrzedszkole jest
Przedszkole Miejskie nr 18 w Gorzowie Wlkp.